Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
eşsiz

Basat'ın Tepegöz'ü Öldürdüğü Destan Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
BASATIN TEPEGÖZÜ ÖLDÜRDÜĞÜ DESTANI BEYAN EDER HANIM HEY
Meğer hanım bir gün Oğuz otururken üstüne düşman geldi. 
Gece içinde ürktü göçtü. Kaçıp giderken Aruz Koca'nın oğlancığı düşmüş. Bir 
aslan bulup götürmüş, beslemiş. 
Oğuz yine zamanla gelip yurduna kondu. Oğuz Han'ın at çobanı gelip haber 
getirdi, der: Hanım sazdan bir aslan çıkıyor, at vuruyor, sallana sallana 
yürüyüşü adam gibi, at basarak kan sömürüyor. Aruz der: Hanım, ürktüğümüz zaman 
düşen benim oğlancığımdır belki dedi. 
Beyler bindiler, aslan yatağı üzerine geldiler. Aslanı kaldırıp oğlanı tuttular. 
Aruz oğlanı alıp evine getirdi. Şenlik yaptılar, yeme içme oldu. 
Amma oğlanı ne kadar getirdilerse durmadı, geri aslan yatağına vardı. Tekrar 
tutup getirdiler. Dedem Korkut geldi, der: Oğlanım sen insansın, hayvanla 
arkadaş olma, gel güzel ata bin, güzel yiğitlerle at sür, at koştur dedi. Büyük 
kardeşinin adı Kıyan Selçuk'tur, senin adın Başat olsun, adını ben verdim, 
yaşını Allah versin dedi. 
Oğuz bir gün yaylaya göçtü. Aruz'un bir çobanı var idi. Adına Konur Koca Sarı 
Çoban derlerdî. Oğuz'un önünce bundan evvel kimse göçmezdi. Uzun Pınar denmekle 
meşhur bir pınar var idi. O pınara periler konmuştu. Ansızın koyun ürktü. Çoban 
erkeçe kızdı, ileri vardı. Gördü ki peri kızları kanat kanada bağlamışlar, 
uçuyorlar. Çoban, keçesini üzerine attı, peri kızının birini tuttu. Tamah edip 
derhal temasta bulundu. Koyun ürkmeğe başladı. Çoban koyunun önüne koştu. Peri 
kızı kanat vurup uçtu, der: Çoban yıl tamam olunca, bende emanetin var, gel al 
dedi. Amma Oğuz'un başına felaket getirdin dedi. Çobanın içine korku düştü. 
Amma, kızın derdinden, benzi sarardı. 
Zamanla Oğuz yine yaylaya göçtü. Çoban gene bu pınara geldi. Gene koyun ürktü. 
Çoban ileri vardı. Gördü ki bir kütle yatıyor, parıl parıl parlıyor. Peri kızı 
geldi, der: Çoban emanetini gel al, amma Oğuz'un başına felaket getirdin dedi. 
Çoban bu kütleyi görünce dehşete düştü. Geri döndü, sapan taşına tuttu. Vurdukça 
büyüdü. Çoban kütleyi bıraktı kaçtı. Koyun ardına düştü. 
Meğer o sırada Bayındır Han beylerle gezinti için ata binmişlerdi. Bu pınarın 
üzerine geldiler. Gördüler ki bir alamet şey yatıyor, başı kıçı belirsiz. 
Etrafına toplandılar. İndi bir yiğit bunu tepti. Teptikçe büyüdü. Bir kaç yiğit 
daha indiler teptiler. Teptiklerince büyüdü. Aruz Koca da inip tekmeledi. 
Mahmuzu dokundu, bu kütle yarıldı. İçinden bir oğlan çıktı, gövdesi adam, 
tepesinde bir gözü var. Aruz aldı bu oğlanı eteğine sardı. Der: Hanım bunu bana 
verin, oğlum Başat ile besleyeyim dedi. Bayındır Han senin olsun dedi. 
Aruz Tepegözü aldı evine getirdi. Buyurdu, bir dadı geldi. Memesini ağzına 
verdi. Bîr emdi, olanca sütünü aldı. İki emdi kanını aldı, üç emdi canını aldı. 
Bir kaç dadı getirdiler, helak etti. Gördüler olmuyor, sütle besleyelim dediler. 
Günde bir kazan süt yetmiyordu. Beslediler büyüdü, gezer oldu, oğlancıklar ile 
oynar oldu. Oğlancıkların kiminin burnunu, kiminin kulağını yemeğe 
başladı. Hasılı, halkın bunun yüzünden çok canı yandı, aciz kaldılar. 
Aruza şikayet edip ağlaştılar. Aruz Tepegözü dövdü, sövdü, men etti, o 
dinlemedi. Nihayet evinden kovdu. 
Tepegözsün peri anası gelip oğlunun parmağına bir yüzük geçirdi, oğul sana ok 
batmasın, tenini kılıç kesmesin dedi. Tepegöz Oğuz'dan çıktı, bir yüce dağ 
vardı. Yol kesti, adam aldı, büyük harami oldu. Üzerine bir kaç adam 
gönderdiler, ok attılar batmadı, kılıç vurdular kesmedi, mızrak sapladılar 
işlemedi. Çoban çoluk kalmadı hep yedi. Oğuz'dan dahi adam yemeğe başladı. 
Oğuz toplanıp üzerine vardı. Tepegöz görüp kızdı, bir ağacı yerinden kopardı, 
atıp elli altmış adam helak eyledi. Alplar başı Kazan'a darbe vurdu. dünya basma 
dar oldu. Kazan'ın kardeşi Karo Göne Tepegöz'ün elinde perişan oldu. Düzen oğlu 
Alp Rüstem şehit oldu. Uşun Koca oğlu gibi pehlivan elinde şehit oldu. Zayıf 
canından iki kardeşi Tepegöz'ün elinde helak oldu. Demir giyimli Mamak elinde 
helak oldu. Bıyığı kanlı Bügdüz Emen, elinde perişan oldu. Ak sakallı Aruz 
Koca'ya kan kusturdu. Oğlu Kıyan Selçuk'un ödü patladı. Oğuz Tepegöz'e kar 
etmedi, ürktü kaçtı. Tepegöz çevirip önünü kesti. Oğuz'u bırakmadı, geri yerine 
kondurdu. Velhasıl Oğuz yedi kerre ürktü, Tepegöz önünü kesip yedi kerre yerine 
getirdi. Oğuz Tepegöz'ün elinde tam perişan oldu. 
Vardılar Dede Korkut'u çağırdılar, onunla konuştular, gelin kesim keselim 
dediler. 
Dedem Korkut'u Tepegöz'e gönderdiler. Geldi selam verdi, der: Oğul Tepegöz, Oğuz 
elinde perişan oldu, bunaldı, ayağının toprağına beni attılar, sana haraç 
verelim, derler dedi. Tepegöz der: Günde altmış adam verin yemeğe dedi. Dede 
Korkut der: Bu şekilde sen adam bırakmaz tüketirsin dedi, amma günde iki adam 
île beş yüz koyun verelim dedi. Dede Korkut böyle söyleyince Tepegöz der: Pekala 
öyle olsun, evet hem bana iki adam verin yemeğimi benim pişirsin, ben yiyeyim 
dedi. 
Dede Korkut döndü, Oğuz'a geldi. Der: Yünlü Koca ile Yapağılı Koca'yı Tepegöz'e 
verin yemeğini pişirsin dedi ve hem günde iki adam ile beş yüz koyun istedi 
dedi. Bunlar da razı oldu. 
Dört oğlu olan birini verdi, üçü kaldı Üç olan birini verip 

ikisi kaldı. Kapak Kan derler bir adam var idi. İki oğlu var idi. Bir 

oğlunu verip biri kalmıştı. Tekrar sıra dönüp dolaşıp ona gelmişti. 

Anası feryat edip ağladı, figan etti. Meğer hanım, Aruz oğlu Basat 

gazaya gitmişti, o sırada geldi. Yaşlı kadıncağız der: Basat şimdi 

akından geldi, varayım, belki bana bir esir verir, oğlancığımı 

kurtarırım dedi. 
Basat altınlı gölgeliğini dikip otururken gördüler ki bir hatun 

kişi geliyor. Geldi içeri Basat'a girdi selam verdi, ağladı, der: 
Avucuna sığmayan karaçalı oğlu 

İri teke boynuzundan katı yaylı

İç Oğuzda Dış Oğuzda adı belli 

Aruz oğlu hanım Başat bana medet 
dedi. Basat der: Ne istiyorsun? Yaşlı kadıncağız der: Yalancı dünya yüzünde bir 
er ortaya çıktı, otlağında Oğuz elini kondurmadı, kara çelik öz kılıçlar 
kesilecek kılını kesmedi, kargı mızrak oynatanlar saplayamadı, kayın oku atanlar 
kar etmedi, alplar başı Kazan'a bir darbe vurdu, kardeşi Kara Cöne elinde 
perişan oldu, bıyığı kanlı Bügdüz Emen elinde perişan oldu, ak sakallı baban 
Aruz'a kan kusturdu, meydan üzerinde kardeşin Kıyan Selçuk ödü patladı can 
verdi, kudretli Oğuz beylerinin de kimisini perişan edip kimisini şehit eyledi, 
yedi defa Oğuz'u yerinden sürdü, haraç dedi kesti, günde iki adam beş yüz koyun 
istedi. Yünlü Koca ile Yapağılı Koca'yı ona hizmetkar verdiler, dört oğlu olan 
birini verdi, üçü olan birini verdi, ikisi olan birini verdi, iki oğlancığım var 
idi, birini verdim biri kaldı, döndü sıra tekrar bana geldi, onu da istiyorlar, 
hanım bana medet dedi. Basanın karanlıklı gözleri yaşla doldu. Kardeşi için 
söylemiş, görelim hanım ne söylemiş : 

Der: 
Kenar yerde dikilmiş otağlarını 

O zalim yıktırdı demek kardeş 

Koşucu olan atlarını tavlasından 

O zalim seçtirdi demek kardeş 

Cins cins develerini katarından 

O zalim ayırdı demek kardeş 

Şöleninde kestiğin koyununu 

O zalim kesti demek kardeş 

Güvencimle getirdiğim gelinciğini 

O zalim senden ayırdı demek kardeş 

Ak sakallı babamı oğul diye ağlattın demek kardeş 

Akçe yüzlü anamı sızlattın demek kardeş 

Karşı yatan kara dağımın yükseği kardeş 

Akıntılı güzel suyumun taşkını kardeş 

Güçlü belimin kuvveti kardeş 

Karanlıklı gözlerimin aydını kardeş 

Kardeşimden ayrıldım 
diye çok ağladı, feryat figan kıldı. 
O hatun kişiye bir esir verdi, var oğlunu kurtar dedi. Hatun aldı, oğlunun 
yerine verdi. Hem oğlun geldi diye Aruz'a müjdeledi. Aruz sevindi, kudretli Oğuz 
beyleri ile Basata karşı geldi. Basat babasının elini öptü, ağlaştılar 
bağrıştılar. Anasının evine geldi. Anası karşı geldi, oğlancığını bağrına bastı. 
Basat anasının elini öptü, görüştüler ağlaştılar. Oğuz beyleri toplandı. Yemeler 
içmeler oldu. 
Basat der: Beyler kardeş uğruna Tepegöz île buluşacağım, ne buyurursunuz dedi. 
Kazan Bey burada söylemiş, görelim hanım nasıl söylemiş: 
Kara ejderha oldu Tepegöz 

Gök yüzünde çevirdim yenemedim Basat 

Kara kaplan oldu Tepegöz 

Kara kara dağlarda çevirdim yenemedim Basat 

Kükremiş aslan oldu Tepegöz 

Kalın sazlarda çevirdim yenemedim Basat 

Er olsan bey olsan da bre 

Ben Kazan gibi olmayasın Basat 
dedi. 
Ak sakallı babam ağlatma 

Ak bürçekli ananı sızlatma
Basat der: Elbette varırım. Kazan der: Sen bilirsin. Babası ağladı, der: Oğul 
ocağımı sahipsiz koyma, kerem eyle, varma dedi. Baaat der: Yok ak sakallı aziz 
baba varırım dedi, dinlemedi. Okluğundan bir tutam ok çıkardı beline soktu, 
kılıcını omzundan çaprazlama kuşandı, yayını koluna taktı, eteklerini kıvırdı, 
babasının anasının elini öptü, helalleşti, hoşça kalın dedi. 
Tepegözün bulunduğu Salahana Koyasına geldi. Gördü Tepegöz güneşe karşı yatıyor. 
Çekti belinden bir oç çıkardı. Tepegöz'ün sırtına bir ok vurdu. Ok geçmedi, 
parçalandı. Bir daha attı. O da parça parça oldu. Tepegöz ihtiyarlara dedi: Bu 
yerin sineği bizi usandırdı dedi. Basat bir daha attı. O da parçalandı. Bir 
parçası Tepegöz'ün önüne düştü. Tepegöz sıçradı baktı. Basat'ı gördü, elini 
yarıldı, yedi yerden kapı açıldı. Birinden dışarı çıktı. Tepegöz künbede elini 
soktu, öyle kaçtı ki künbet altüst oldu. Tepegöz der: Oğlan kurtuldun mu? Basat 
der: Tanrım kurtardı dedi. Tepegöz der: Sana ölüm yokmuş, şu mağarayı gördün mü? 
Basat der: Gördüm. Der: Orda iki kılıç var, biri kınlı biri kınsız, o kınsız 
keser benim basımı, var getir, benim basımı keş dedi. 
Basat mağara kapısına vardı. Gördü bir kınsız kılıç durmaz iner çıkar. 
Basat der: Ben buna hemen tedbirsizce yapışmayayım deyip kendi kılıcını çıkardı 
tuttu, iki parçaya böldü. Vardı bir ağaç getirdi kılıca tuttu, onu da iki parça 
eyledi. Sonra yayını eline aldı, ok ile o kılıcın asıldığı zinciri vurdu. Kılıç 
yere düştü gömüldü. Kendi kılıcını kınına soktu. Sapından o kılıcı sımsıkı 
tuttu. Geldi, der: Bre Tepegöz nicesin dedi. Tepegöz der: Bre oğlan daha ölmedin 
mi? Basat der: Tanrım kurtardı. Tepegöz der: Sana ölüm yokmuş dedi. Çağırıp 
Tepegöz söylemiş, görelim hanım ne söylemiş: 
Gözüm gözüm yalnız gözüm 

Sen yalnız göz ile 

Ben Oğuzu kırıp geçirmiştim 

Ela gözden ayırdın yiğit beni 

Tatlı candan ayırsın Kadir seni 

Öyle ki ben çekerim göz acısını

Hiç bir yiğide vermesin kadir Tanrı göz acısını
dedi. Tepegöz gene der: 
Memleketten doğum yerinden yiğit yerin neresidir 

Karanlık gece içinde yolu kaybetsen ümidin nedir 

Büyük sancak tutan hanınız kim 

Savaş günü önden at tepen alpınız kim 

Ak sakallı babanın adı nedir 

Alp erenin erden adını saklaması ayıp olur 

Adın nedir yiğit söyle bana 
dedi. Basat Tepegözce söylemiş, görelim hanım ne söylemiş : 
Memleketten doğum yerinden yerim güney 

Karanlık gece içinde yolu kaybetsem ümidim Allah Tek. 

Büyük sancak tutan hanımız Bayındır Han 

Savaş günü önden at tepen alpımız Ulaş oğlu Salur Kazan 

Babamın adını sorar olsan koca ağaç 

Anamın adını dersen kükremiş aslan 

Benim adımı sorarsan Aruz oğlu Basattır 
dedi. Tepegöz der: Şimdi kardeşiz, kıyma bana dedi. 
Basat der: 
Bre kavat ak sakallı babamı ağlatmışsın 

İhtiyarcık ak bürçekli anamı sızlatmışsın 

Kardeşim Kıyanı öldürmüşsün 

Akça yüzlü yengemi dul eylemişsin 

Ela gözlü bebeklerini öksüz koymuşsun 

Bırakır mıyım seni 

Kara çelik öz kılıcımı çekmeyince 

Tepeli börklü başını kesmeyince 

Alca kanını yer yüzüne dökmeyince 

Kardeşim Kayanın kanını almayınca 

Bırakmam
dedi. Tepegöz de burada söylemiş, der: 
Kalkıp yerimden doğrulayım derdim 

Kudretli Oğuz beyleriyle ahdimi bozayım derdim 

Yeniden doğanını öldüreyim derdim 

Bir defa adam etine doyayım derdim 

Kudretli Oğuz beyleri üzerime toplanıp gelsin derdim 

Kaçıp Salahana Kayasına gireyim derdim 

Ağır mancınığı taşla atayım derdim 

İnip taş başıma düşerek öleyim derdim 

Ela gözden ayırdın yiğit beni 

Tatlı candan ayırsın Kadir seni 
dedi. Tepegöz bir daha söylemiş der: 
Ak sakallı yaşlıları çok ağlatmışım 

Ak sakalının bedduası tutmuş olacak gözüm seni 

Ak bürçekli ihtiyarcıkları çok ağlatmışım 

Gözünün yaşı tutmuş olacak gözüm seni

Bıyıcığı kararmış yiğitcikleri çok yemişim 

Yiğitlikleri tutmuş olacak gözüm seni 

Elceğizi kınalı kızcağızları çok yemişim 

Bedduaları tutmuş olacak gözüm seni 

Öyle ki çekerim ben göz acısını

Hiç bir yiğide vermesin kadir Tanrı göz acısını

Gözüm gözüm ey gözüm yalnız gözüm 
dedi. Basat kızıp yerinden kalkıverdi. Erkek deve gibi Tepegöz'ü dizi üzerine 
çökertti. Tepegöz'ün kendi kılıcı ile boynunu vurdu. Deldi, yay kirişini taktı. 
Sürüye sürüye mağara kapısına geldi. Yünlü Koca ile Yapağılı Koca'yı Oğuz'a 
müjdeci gönderdi. 
Ak boz atlara binerek koşturdular. Kudretli Oğuz ellerine haber geldi. At ağızlı 
Aruz Koca evine dört nala geldi, anasına Basat'ın sevinç haberini verdi,müjde, 
oğlun Tepegöz'ü tepeledi dedi. 
Kudretli Oğuz beyleri yetiştiler. Salahana Kayasına geldiler. Tepegöz'ün başını 
ortaya getirdiler. Dedem Korkut gelip neşeli havalar çaldı, gazi erenlerin 
başına ne geldiğini söyleyi verdi Hem Basat'a dua verdi: 
Kara dağa seslendiğinde cevap versin 

Kanlı kanlı sulardan geçit versin
dedi. Erlikle kardeşinin kanını aldın, kudretli Oğuz beylerini yükten kurtardın, 
kadir Allah yüzünü ak etsin Basat dedi. 

Ölüm vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın. Günahınızı adı güzel Muhammed


-- 
"Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz."(1920)

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK


Basat'ın Tepegöz'ü Öldürdüğü Destan Resimleri

 • 3
  Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi.. 3 ay önce

  Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi..

Basat'ın Tepegöz'ü Öldürdüğü Destan Sunumları

 • 3
  Önizleme: 3 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  MEĞER hanım bir gün Oğuz otururken üstüne düşman geldi. Gece içinde ürktü göçtü. Kaçıp giderken Aruz Koca’nın oğlancığı düşmüş. Bir aslan bulup götürmüş, beslemiş. Oğuz yine zamanla gelip yurduna kondu.Oğuz Han’ın at çobanı gelip haber getirdi, der: Hanım sazdan bir aslan çıkıyor, at vuruyor, sallana sallana yürüyüşü adam gibi, at basarak kan sömürüyor. Aruz der: Hanım, ürktüğümüz zaman düşen benim oğlancığımdır belki dedi. Beyler bindiler, aslan yatağı üzerine geldiler. Aslanı kaldırıp oğlanı tuttular. Aruz oğlanı alıp evine getirdi. Şenlik yaptılar, yeme içme oldu. Amma oğlanı ne kadar getirdilerse durmadı, geri aslan yatağına vardı. Tekrar tutup getirdiler.Dedem Korkut geldi, der: Oğlanım sen insansın, hayvanla arkadaş olma, gel güzel ata bin, güzel yiğitlerle at sür, at koştur dedi. Büyük kardeşinin adı Kıyan Selçuk’tur, senin adın Başat olsun, adını ben verdim, yaşını Allah versin dedi. Oğuz bir gün yaylaya göçtü. Aruz’un bir çobanı var idi. Adına Konur Koca Sarı Çoban derlerdî. Oğuz’un önünce bundan evvel kimse göçmezdi. Uzun Pınar denmekle meşhur bir pınar var idi. O pınara periler konmuştu. Ansızın koyun ürktü. Çoban erkeçe kızdı, ileri vardı. Gördü ki peri kızları kanat kanada bağlamışlar, uçuyorlar. Çoban, keçesini üzerine attı, peri kızının birini tuttu. Tamah edip derhal temasta bulundu. Koyun ürkmeğe başladı. Çoban koyunun önüne koştu. Peri kızı kanat vurup uçtu, der: Çoban yıl tamam olunca, bende emanetin var, gel al dedi. Amma Oğuz’un başına felaket getirdin dedi.Çobanın içine korku düştü. Amma, kızın derdinden, benzi sarardı. Zamanla Oğuz yine yaylaya göçtü. Çoban gene bu pınara geldi. Gene koyun ürktü. Çoban ileri vardı. Gördü ki bir kütle yatıyor, parıl parıl parlıyor. Peri kızı geldi, der: Çoban emanetini gel al, amma Oğuz’un başına felaket getirdin dedi. Çoban bu kütleyi görünce dehşete düştü. Geri döndü, sapan taşına tuttu. Vurdukça büyüdü. Çoban kütleyi bıraktı kaçtı. Koyun ardına düştü. Meğer o sırada Bayındır Han beylerle gezinti için ata binmişlerdi. Bu pınarın üzerine geldiler. Gördüler ki bir alamet şey yatıyor, başı kıçı belirsiz. Etrafına toplandılar. İndi bir yiğit bunu tepti. Teptikçe büyüdü. Bir kaç yiğit daha indiler teptiler. Teptiklerince büyüdü. Aruz Koca da inip tekmeledi. Mahmuzu dokundu, bu kütle yarıldı. İçinden bir oğlan çıktı, gövdesi adam, tepesinde bir gözü var. Aruz aldı bu oğlanı eteğine sardı.Der: Hanım bunu bana verin, oğlum Başat ile besleyeyim dedi. Bayındır Han senin olsun dedi. Aruz Tepegözü aldı evine getirdi. Buyurdu, bir dadı geldi. Memesini ağzına verdi. Bîr emdi, olanca sütünü aldı. İki emdi kanını aldı, üç emdi canını aldı. Bir kaç dadı getirdiler, helak etti. Gördüler olmuyor, sütle besleyelim dediler. Günde bir kazan süt yetmiyordu. Beslediler büyüdü, gezer oldu, oğlancıklar ile oynar oldu. Oğlancıkların kiminin burnunu, kiminin kulağını yemeğe başladı. Hasılı, halkın bunun yüzünden çok canı yandı, aciz kaldılar. Aruza şikayet edip ağlaştılar. Aruz Tepegözü dövdü, sövdü, men etti, o dinlemedi. Nihayet evinden kovdu. Tepegözsün peri anası gelip oğlunun parmağına bir yüzük geçirdi, oğul sana ok batmasın, tenini kılıç kesmesin dedi.Tepegöz Oğuz’dan çıktı, bir yüce dağ vardı. Yol kesti, adam aldı, büyük harami oldu. Üzerine bir kaç adam gönderdiler, ok attılar batmadı, kılıç vurdular kesmedi, mızrak sapladılar işlemedi. Çoban çoluk kalmadı hep yedi. Oğuz’dan dahi adam yemeğe başladı. Oğuz toplanıp üzerine vardı. Tepegöz görüp kızdı, bir ağacı yerinden kopardı, atıp elli altmış adam helak eyledi. Alplar başı Kazan’a darbe vurdu. dünya basma dar oldu. Kazan’ın kardeşi Karo Göne Tepegöz’ün elinde perişan oldu. Düzen oğlu Alp Rüstem şehit oldu. Uşun Koca oğlu gibi pehlivan elinde şehit oldu. Zayıf canından iki kardeşi Tepegöz’ün elinde helak oldu. Demir giyimli Mamak elinde helak oldu. Bıyığı kanlı Bügdüz Emen, elinde perişan oldu. Ak sakallı Aruz Koca’ya kan kusturdu. Oğlu Kıyan Selçuk’un ödü patladı. Oğuz Tepegöz’e kar etmedi, ürktü kaçtı. Tepegöz çevirip önünü kesti. Oğuz’u bırakmadı, geri yerine kondurdu.Velhasıl Oğuz yedi kerre ürktü, Tepegöz önünü kesip yedi kerre yerine getirdi. Oğuz Tepegöz’ün elinde tam perişan oldu. Vardılar Dede Korkut’u çağırdılar, onunla konuştular, gelin kesim keselim dediler. Dedem Korkut’u Tepegöz’e gönderdiler. Geldi selam verdi, der: Oğul Tepegöz, Oğuz elinde perişan oldu, bunaldı, ayağının toprağına beni attılar, sana haraç verelim, derler dedi. Tepegöz der: Günde altmış adam verin yemeğe dedi. Dede Korkut der: Bu şekilde sen adam bırakmaz tüketirsin dedi, amma günde iki adam île beş yüz koyun verelim dedi. Dede Korkut böyle söyleyince Tepegöz der: Pekala öyle olsun, evet hem bana iki adam verin yemeğimi benim pişirsin, ben yiyeyim dedi.Dede Korkut döndü, Oğuz’a geldi. Der: Yünlü Koca ile Yapağılı Koca’yı Tepegöz’e verin yemeğini pişirsin dedi ve hem günde iki adam ile beş yüz koyun istedi dedi. Bunlar da razı oldu.Dört oğlu olan birini verdi, üçü kaldı Üç olan birini verip ikisi kaldı. Kapak Kan derler bir adam var idi. İki oğlu var idi. Bir oğlunu verip biri kalmıştı. Tekrar sıra dönüp dolaşıp ona gelmişti. Anası feryat edip ağladı, figan etti. Meğer hanım, Aruz oğlu Basat gazaya gitmişti, o sırada geldi. Yaşlı kadıncağız der: Basat şimdi akından geldi, varayım, belki bana bir esir verir, oğlancığımı kurtarırım dedi.Basat altınlı gölgeliğini dikip otururken gördüler ki bir hatun kişi geliyor. Geldi içeri Basat‘a girdi selam verdi, ağladı, der:Avucuna sığmayan karaçalı oğluİri teke boynuzundan katı yaylıİç Oğuzda Dış Oğuzda adı belliAruz oğlu hanım Başat bana medetdedi. Basat der: Ne istiyorsun? Yaşlı kadıncağız der: Yalancı dünya yüzünde bir er ortaya çıktı, otlağında Oğuz elini kondurmadı, kara çelik öz kılıçlar kesilecek kılını kesmedi, kargı mızrak oynatanlar saplayamadı, kayın oku atanlar kar etmedi, alplar başı Kazan’a bir darbe vurdu, kardeşi Kara Cöne elinde perişan oldu, bıyığı kanlı Bügdüz Emen elinde perişan oldu, ak sakallı baban Aruz’a kan kusturdu, meydan üzerinde kardeşin Kıyan Selçuk ödü patladı can verdi, kudretli Oğuz beylerinin de kimisini perişan edip kimisini şehit eyledi, yedi defa Oğuz’u yerinden sürdü, haraç dedi kesti, günde iki adam beş yüz koyun istedi. Yünlü Koca ile Yapağılı Koca’yı ona hizmetkar verdiler, dört oğlu olan birini verdi, üçü olan birini verdi, ikisi olan birini verdi, iki oğlancığım var idi, birini verdim biri kaldı, döndü sıra tekrar bana geldi, onu da istiyorlar, hanım bana medet dedi. Basanın karanlıklı gözleri yaşla doldu. Kardeşi için söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:Der:Kenar yerde dikilmiş otağlarınıO zalim yıktırdı demek kardeşKoşucu olan atlarını tavlasındanO zalim seçtirdi demek kardeşCins cins develerini katarındanO zalim ayırdı demek kardeşŞöleninde kestiğin koyununuO zalim kesti demek kardeşGüvencimle getirdiğim gelinciğiniO zalim senden ayırdı demek kardeşAk sakallı babamı oğul diye ağlattın demek kardeşAkçe yüzlü anamı sızlattın demek kardeşKarşı yatan kara dağımın yükseği kardeşAkıntılı güzel suyumun taşkını kardeşGüçlü belimin kuvveti kardeşKaranlıklı gözlerimin aydını kardeşKardeşimden ayrıldımdiye çok ağladı, feryat figan kıldı.O hatun kişiye bir esir verdi, var oğlunu kurtar dedi. Hatun aldı, oğlunun yerine verdi. Hem oğlun geldi diye Aruz’a müjdeledi. Aruz sevindi, kudretli Oğuz beyleri ile Basata karşı geldi. Basat babasının elini öptü, ağlaştılar bağrıştılar. Anasının evine geldi. Anası karşı geldi, oğlancığını bağrına bastı. Basat anasının elini öptü, görüştüler ağlaştılar. Oğuz beyleri toplandı. Yemeler içmeler oldu.Basat der: Beyler kardeş uğruna Tepegöz île buluşacağım, ne buyurursunuz dedi. Kazan Bey burada söylemiş, görelim hanım nasıl söylemiş:Kara ejderha oldu TepegözGök yüzünde çevirdim yenemedim BasatKara kaplan oldu TepegözKara kara dağlarda çevirdim yenemedim BasatKükremiş aslan oldu TepegözKalın sazlarda çevirdim yenemedim BasatEr olsan bey olsan da breBen Kazan gibi olmayasın Basatdedi.Ak sakallı babam ağlatmaAk bürçekli ananı sızlatmaBasat der: Elbette varırım. Kazan der: Sen bilirsin. Babası ağladı, der: Oğul ocağımı sahipsiz koyma, kerem eyle, varma dedi. Baaat der: Yok ak sakallı aziz baba varırım dedi, dinlemedi. Okluğundan bir tutam ok çıkardı beline soktu, kılıcını omzundan çaprazlama kuşandı, yayını koluna taktı, eteklerini kıvırdı, babasının anasının elini öptü, helalleşti, hoşça kalın dedi.Tepegözün bulunduğu Salahana Koyasına geldi. Gördü Tepegöz güneşe karşı yatıyor. Çekti belinden bir oç çıkardı. Tepegöz’ün sırtına bir ok vurdu. Ok geçmedi, parçalandı. Bir daha attı. O da parça parça oldu. Tepegöz ihtiyarlara dedi: Bu yerin sineği bizi usandırdı dedi. Basat bir daha attı. O da parçalandı. Bir parçası Tepegöz’ün önüne düştü. Tepegöz sıçradı baktı. Basat’ı gördü, elini yarıldı, yedi yerden kapı açıldı. Birinden dışarı çıktı. Tepegöz künbede elini soktu, öyle kaçtı ki künbet altüst oldu. Tepegöz der: Oğlan kurtuldun mu? Basat der: Tanrım kurtardı dedi. Tepegöz der: Sana ölüm yokmuş, şu mağarayı gördün mü? Türk DestanlarıBasat der: Gördüm. Der: Orda iki kılıç var, biri kınlı biri kınsız, o kınsız keser benim basımı, var getir, benim basımı keş dedi. Basat mağara kapısına vardı. Gördü bir kınsız kılıç durmaz iner çıkar. Basat der: Ben buna hemen tedbirsizce yapışmayayım deyip kendi kılıcını çıkardı tuttu, iki parçaya böldü. Vardı bir ağaç getirdi kılıca tuttu, onu da iki parça eyledi. Sonra yayını eline aldı, ok ile o kılıcın asıldığı zinciri vurdu. Kılıç yere düştü gömüldü. Kendi kılıcını kınına soktu. Sapından o kılıcı sımsıkı tuttu. Geldi, der: Bre Tepegöz nicesin dedi. Tepegöz der: Bre oğlan daha ölmedin mi? Basat der: Tanrım kurtardı. Tepegöz der: Sana ölüm yokmuş dedi. Çağırıp Tepegöz söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:Gözüm gözüm yalnız gözümSen yalnız göz ileBen Oğuzu kırıp geçirmiştimEla gözden ayırdın yiğit beniTatlı candan ayırsın Kadir seniÖyle ki ben çekerim göz acısınıHiç bir yiğide vermesin kadir Tanrı göz acısınıdedi. Tepegöz gene der:Memleketten doğum yerinden yiğit yerin neresidirKaranlık gece içinde yolu kaybetsen ümidin nedirBüyük sancak tutan hanınız kimSavaş günü önden at tepen alpınız kimAk sakallı babanın adı nedirAlp erenin erden adını saklaması ayıp olurAdın nedir yiğit söyle banadedi. Basat Tepegözce söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :Memleketten doğum yerinden yerim güneyKaranlık gece içinde yolu kaybetsem ümidim Allah Tek.Büyük sancak tutan hanımız Bayındır HanSavaş günü önden at tepen alpımız Ulaş oğlu Salur KazanBabamın adını sorar olsan koca ağaçAnamın adını dersen kükremiş aslanBenim adımı sorarsan Aruz oğlu Basattırdedi. Tepegöz der: Şimdi kardeşiz, kıyma bana dedi.Basat der:Bre kavat ak sakallı babamı ağlatmışsınİhtiyarcık ak bürçekli anamı sızlatmışsınKardeşim Kıyanı öldürmüşsünAkça yüzlü yengemi dul eylemişsinEla gözlü bebeklerini öksüz koymuşsunBırakır mıyım seniKara çelik öz kılıcımı çekmeyinceTepeli börklü başını kesmeyinceAlca kanını yer yüzüne dökmeyinceKardeşim Kayanın kanını almayıncaBırakmamdedi. Tepegöz de burada söylemiş, der:Kalkıp yerimden doğrulayım derdimKudretli Oğuz beyleriyle ahdimi bozayım derdimYeniden doğanını öldüreyim derdimBir defa adam etine doyayım derdimKudretli Oğuz beyleri üzerime toplanıp gelsin derdimKaçıp Salahana Kayasına gireyim derdimAğır mancınığı taşla atayım derdimİnip taş başıma düşerek öleyim derdimEla gözden ayırdın yiğit beniTatlı candan ayırsın Kadir senidedi. Tepegöz bir daha söylemiş der:Ak sakallı yaşlıları çok ağlatmışımAk sakalının bedduası tutmuş olacak gözüm seniAk bürçekli ihtiyarcıkları çok ağlatmışımGözünün yaşı tutmuş olacak gözüm seniBıyıcığı kararmış yiğitcikleri çok yemişimYiğitlikleri tutmuş olacak gözüm seniElceğizi kınalı kızcağızları çok yemişimBedduaları tutmuş olacak gözüm seniÖyle ki çekerim ben göz acısınıHiç bir yiğide vermesin kadir Tanrı göz acısınıGözüm gözüm ey gözüm yalnız gözümdedi. Basat kızıp yerinden kalkıverdi. Erkek deve gibi Tepegöz’ü dizi üzerine çökertti. Tepegöz’ün kendi kılıcı ile boynunu vurdu. Deldi, yay kirişini taktı. Sürüye sürüye mağara kapısına geldi. Yünlü Koca ile Yapağılı Koca’yı Oğuz’a müjdeci gönderdi. ÇokBilgi.ComAk boz atlara binerek koşturdular. Kudretli Oğuz ellerine haber geldi. At ağızlı Aruz Koca evine dört nala geldi, anasına Basat’ın sevinç haberini verdi,müjde, oğlun Tepegöz’ü tepeledi dedi.Kudretli Oğuz beyleri yetiştiler. Salahana Kayasına geldiler. Tepegöz’ün başını ortaya getirdiler. Dedem Korkut gelip neşeli havalar çaldı, gazi erenlerin başına ne geldiğini söyleyi verdi Hem Basat’a dua verdi:Kara dağa seslendiğinde cevap versinKanlı kanlı sulardan geçit versindedi. Erlikle kardeşinin kanını aldın, kudretli Oğuz beylerini yükten kurtardın, kadir Allah yüzünü ak etsin Basat dedi. Ölürn vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın.

Basat'ın Tepegöz'ü Öldürdüğü Destan Videoları

 • 3
  3 ay önce

  Basat, Tepegöz'ü Nasıl Öldürdü? | Devri Alem

Basat'ın Tepegöz'ü Öldürdüğü Destan Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Basat'ın Tepegöz'ü Öldürdüğü Destan Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi..
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
İlgili yazı bulunamadı..
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)